תקנון ההטבה

בעת רכישת פוליסה לביטוח רכב, תעניק פנגו סוכנות לביטוח  כללי (2019) בע"מ ("הסוכנות") ללקוחותיה הטבה ברכישת בכפוף לתנאי תקנון זה המסדיר את תנאי ההשתתפות.

ההטבה

 1. לקוח אשר ירכוש פוליסה בתקופת ההטבה יחנה את הרכב אשר מספרו מופיע בפוליסה (להלן: "הרכב") ללא תשלום אגרת חניה באזורים המסומנים בכחול לבן הרשויות המקומיות עד לתקרת שימוש מצטברת בסך 150 ₪, לתקופה בת 6 חודשים החל ממועד תחילת פוליסת הביטוח.
 2. ההטבה תינתן רק באמצעות שימוש בשירותי חניה סלולרית של חברת פנגו פיי אנד גו בע"מ (להלן: "פנגו"), בעת החנית הרכב באזורים המסומנים בכחול לבן ברשויות המקומיות בהן פנגו פועלת, ובאמצעות מספרי הטלפונים הסלולאריים אשר ניתנו על ידי בעל הפוליסה בעת רכישת פוליסת הביטוח.

 

תנאי מימוש

 1. הלקוח מצהיר כי הוא מסכים, כי לשם קבלת ההטבה מספר הרכב שבגינו נרכשה הפוליסה ומספרי הטלפונים הסלולאריים המפורטים בפוליסה יועברו לידי פנגו ויכנסו לחשבון עסקי של הסוכנות.
 2. כמו כן, הלקוח מביע הסכמתו כי לשם מתן ההטבה הסוכנות תוכל לקבל מידע על חניותיו, מיקומן, עלותן ומשכן מאת פנגו.
 3. הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את המבצע בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להתחייבותה לקיים את הוראות ההטבה כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד להחלטה על שינוי ו/או הפסקת המבצע ובכפוף להוראות כל דין.
 4. באחריות הלקוח להתעדכן בכל שינוי שחל, אם חל, בתקנון זה.
 5. הסוכנות מסירה מפנגו פיי אנד גו בע"מ כל אחריות לנזקים שיגרמו, ככל שיגרמו, ללקוח ו/או מי מטעמו, בין אם ישירים או עקיפים, בקשר עם ההטבה, לרבות בקשר עם טעות ו/או כשל מכל סוג שהוא בקבלת ההטבה ולא תישמע כנגד פנגו פיי אנד גו בע"מ ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע ו/או ההטבה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 7. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 8. הלקוח יקבל את ההטבה לאחר ובכפוף לאישור הפוליסה ע"י חברת הביטוח והיא תהיה פתוחה למימוש רק החל ממועד כניסתה לתוקף של פוליסת הביטוח.
 9. ההטבה תינתן אך ורק לרכב אשר בגינו נרכשה הפוליסה ושמספרו כתוב בפוליסה ולמספר הטלפון המופע בפוליסה בלבד. ההטבה אינה ניתנת להעברה בין חשבונות ו/או בין רכבים באותו החשבון.
 10. במידה ולקוח ביטל את הפוליסה, ההטבה תבוטל.
 11. ההטבה אינה תקפה לרכבים מסחריים ו/או ללקוחות פנגו אשר הינם לקוחות עסקיים, כהגדרת פנגו.
לקבלת הצעה

השאירו פרטים לקבלת הצעה:

אנא הזינו שם מלא
אנא הזינו מספר טלפון
אנא הזינו כתובת מייל
אנא הזינו תאריך תקין
אני מסכים לקבל חומרים פרסומיים
ליצירת קשר טלפוני חייגו:
6543*

פרטייך נשלחו בהצלחה. נחזור אלייך בהקדם.