תנאי שימוש

1. כללי:

ברוך הבא לפנגו סוכנות לביטוח כללי (2019) בע"מ  ("הסוכנות"). הסוכנות מפעילה אתר אינטרנט למסירת מידע אינפורמטיבי ומאפשרת השארת פרטים לצורך יצירת קשר על ידי הסוכנות ("האתר"). כמו כן, מפעילה הסוכנות אפליקציה,  המספקת מידע אודות הצעות לביטוחים שונים ומאפשרת ביצוע פעולות, לרבות קבלת הצעת ביטוח מותאמת אישית, רכישת פוליסות ביטוח  ושירות לקוחות ("האפליקציה" ו"השירותים" בהתאמה). השימוש באתר ובאפליקציה כפוף להוראות תנאי שימוש אלה, אשר יחולו על השימוש באתר ובאפליקציה בשינויים המחוייבים לפי העניין, והמהווים הסכם מחייב בינך לבין הסוכנות, ולהוראות הדין. השימוש באתר ובאפליקציה מותנה באישור תנאי שימוש אלה ומהווה את הסכמתך אליהם, לכן כדאי לך לקרוא מסמך זה בעיון. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הניתנים בהם.

ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים, אשר יופיעו באפליקציה ו/או באתר ו/או יימסרו למשתמש בסמוך לשירות הרלוונטי אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור במסמך זה. כך למשל, במועד רכישת ביטוח באמצעות האפליקציה מחברת ביטוח הפועלת בשיתוף פעולה עם הסוכנות, יחולו על השימוש באפליקציה גם תנאי הרכישה של חברת הביטוח. בכל מקרה, בפרט, על הביטוח אשר יירכש יחולו תנאי הפוליסה הרלוונטית.

הסוכנות רשאית לשנות תנאי שימוש אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. הנוסח המעודכן יפורסם במסגרת האפליקציה או באתר ויכנס לתוקף מיד עם הצגתו. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באפליקציה או באתר לאחר הצגת תנאי השימוש המעודכנים מהווה את הסכמתך אליהם.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והם חלים על שני המינים.

החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

2. השימוש באפליקציה ו/או באתר:

1.2. השימוש באפליקציה ו/או באתר ברשת סלולרית כרוך בצריכת נפח גלישה, לפי התנאים והתעריפים החלים על הגלישה שלך (גם  במקרה של הפעלת האפליקציה מחו"ל).

2.2. השימוש באפליקציה ו/או באתר מותר לצורך גישה לתכנים הקשורים אליך בלבד, ולמטרות שאינן מסחריות. האפליקציה ו/או התכנים בה אינם מוענקים לך, אלא ניתן לך רישיון השימוש בהם בלבד, למטרות אישיות. הרישיון אינו בלעדי וניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הסוכנות.

2.3. השימוש בשירותים הוא אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות או לשעבד את זכויותיך בהתאם למסמך זה ללא הסכמתה של הסוכנות מראש ובכתב. הסוכנות רשאית להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה על פי מסמך זה בכל עת וללא חובת מתן הודעה מראש.

2.4. במסגרת השימוש באפליקציה ו/או האתר, תתבקש למסור פרטים אישיים כמפורט בהצהרת הפרטיות [לינק]. עלייך למסור פרטים נכונים ומדויקים. מסירת פרטים שגויים עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. יובהר כי המשתמש אינו מחוייב למסור את הפרטים והמידע האישי על-פי חוק ומסירתם תלויה בהסכמתו וברצונו החופשי בלבד. אלמלא יימסרו הפרטים הדרושים, הסוכנות עשויה להיות זכאית למחוק את רישומך לאפליקציה ו/או למנוע את שימושך בשירותים, וזאת מבלי לגרוע מהזכויות החוקיות שיעמדו לה בגין הפרה כאמור.  הסוכנות אינה אחראית לתוצאות מסירת פרטים לא נכונים על ידך, שעשויים לפגוע בשירותים שינתנו לך.

סיום שלב מסירת פרטים לצורך קבלת הצעה אינו מהווה כל התחייבות מטעם הסוכנות ו/או אינו מהווה הפקת פוליסת ביטוח. אישור הפקת פוליסת הביטוח יהיה רק לאחר קבלת אישור מתאים מטעם חברת הביטוח ו/או קבלת פוליסת הביטוח עצמה.

2.5. השימוש באפליקציה ובאתר מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש בשירותים ללא אישור כאמור. אם השתמשת בשירותים בניגוד לאמור לעיל, יראו את שימושך באפליקציה כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

2.6. אתה מתחייב כי:

2.6.1. תעשה שימוש באפליקציה ו/או באתר בהתאם לכל דין ולא תבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או סיוע בפעולות כאלה.

2.6.2. לא תספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת למתן המידע, ו/או לקבלת ההצעה כאמור ולתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. במידה והשימוש בשירותים נעשה בשם כל צד שלישי או ישות משפטית אתה מתחייב בזאת כי הנך נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים אלו. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריותך בלבד;

2.7. הנך מתחייב ליצור באופן מידי קשר עם הסוכנות ולהודיע על כל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או כל עדכון למידע שנמסר על ידו.

2.8. הסוכנות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשהות ו/או לבטל את השירותים ו/או להגביל או לא לאפשר לך את השימוש באפליקציה ו/או באתר, באופן מלא או חלקי וכן לעכב ביצוע פעולות, עם או בלי הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא ובפרט בהתרחש אחד או יותר מהאירועים הבאים:

2.8.1. אם הופרו תנאי שימוש אלו ו/או אתה עושה שימוש לרעה כלשהוא באפליקציה ו/או באתר.

2.8.2. אם הסוכנות תהיה סבורה כי השימוש המבוצע על ידך עלול ליצור לה ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהוא אחריות משפטית או לגרום לה לכל נזק ו/או הפסד כספי או חסרון כיס כלשהוא.

2.8.3. אם עלה חשש סביר אצל הסוכנות כי השימוש בשירותים עולה כדי עבירה או פעולה בלתי חוקית אחרת בניגוד להוראות הדין.

3. הצעות מחיר ורכישת פוליסות ביטוח

3.1. כל הצעת מחיר כפופה לתנאי השימוש ולתנאים הייחודיים של פוליסת הביטוח אליה היא מתייחסת.

3.2. קבלת הצעת המחיר מותנית בזמינות הקשר למחשבי חברת הביטוח ואיכותו. הסוכנות איננה מבטיחה כי בעת השימוש באתר בזמן נתון תוכל לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות הביטוח אשר עמן  הסוכנות משתפת פעולה, מעת לעת.

3.3. הסוכנות איננה חברת ביטוח ולפיכך יובהר כי, הצעות הביטוח, ובהתאם פוליסות הביטוח הינן מטעם חברות ביטוח צד שלישי עמן הסוכנות משתפת פעולה ולסוכנות אין ולא תהא כל אחריות לעניין פוליסת הביטוח ו/או תנאיה.

3.4. חברות ביטוח עמן הסוכנות עומדת בקשר לצורך קבלת הצעות מחיר, אינן פועלות בימי שבת ו/או חג (למיטב ידיעתה של הסוכנות), ולפיכך לא ניתן יהיה להפיק פוליסה במועדים כאמור, וככל שתוזמן פוליסת ביטוח בימי שבת ו/או חג, הפוליסה תופק בתוך 48 שעות מיום העסקים הראשון שלאחר השבת ו/או החג. בכל מקרה, הסוכנות לא תהא אחראית לכל איחור בהפקת פוליסת הביטוח אשר נובע, בין היתר, בעיכובים מטעם חברת הביטוח המפיקה את הפוליסה.

3.5. תנאי הפוליסה ו/או תנאי ההתקשרות, עשויים להיות  שונים בין חברת ביטוח אחת לרעותה. במהלך עריכת השוואה בין ההצעות השונות עליך לשים לב ולתת את הדעת לתנאים הייחודיים ולדרישות של כל חברת ביטוח.

3.6. לצורך רכישת פוליסות ביטוח תידרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. אתה מצהיר ומתחייב כי תעשה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. אתה נותן הרשאה לסוכנות ולחברת הביטוח לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.

3.7. יתכן ובמועד ההפקה של הפוליסה ישתנה המחיר. במקרה של סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה בפניך באפליקציה ו/או כפי שנשלחה לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין הפוליסה המצויה אצל הסוכנות ו/או אצל חברת הביטוח, העותק המצוי אצל הסוכנות ו/או אצל חברת הביטוח יגבר ולסוכנות ולחברת הביטוח לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא. לידיעתך, כל ביצוע שינוי גרפי ו/או זיוף של תנאי הפוליסה לאחר שהופקה אסור בתכלית וחושף את המבצע לסיכונים משפטיים.

3.8. אתה מסכים כי הסוכנות תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך ולבדוק שמסגרת האשראי שלך מאפשרת חיוב עבור הפרמיה (אישור מוקדם) באופן זה:

לאחר מילוי פרטי האשראי יתבצע הליך לבדיקה פרטי האשראי אשר יהיה כרוך בתפיסת/שריון 1 ₪ (שקל אחד) או סכום הצעת המחיר, בהתאם לשיקול דעת הסוכנות, מתוך מסגרת האשראי שלך לתקופה של עד 7 ימי עסקים (משך הזמן עלול להשתנות בהתאם לסוג הכרטיס) ומבלי שהסכום ייגבה בפועל (אלא עם תושלם הרכישה.

יודגש, ניתן לרכוש פוליסת ביטוח במערכות באמצעות כרטיס מסוג Debit רק בתשלום אחד. יחד עם זאת יובהר, כי אם תמלא פרטי כרטיס חיוב מיידי/דיירקט (Debit) אזי תחויב בפועל בגין הליך בדיקת הכרטיס בסך של 1 ₪ (שקל אחד) או בסכום הצעת המחיר, בהתאם לשיקול דעת הסוכנות, והחיוב ישוחרר בתוך 10-7 ימים ממועד החיוב, בהתאם לסוג הכרטיס, ככל שלא תרכש הפוליסה בפועל. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מסכים לכל האמור בסעיף זה ופוטר בזה את הסוכנות מכל אחריות בקשר עם גביית התשלום.

4. תוכן המתפרסם באפליקציה ו/או באתר:

4.1. הסוכנות פועלת לשמירה על עדכניות ונכונות המידע באפליקציה ו/או באתר, אך מדובר במידע המוצג בצורה תמציתית, באופן המתאים לאפליקציה. המידע עלול להיות לא מדויק עקב פערי זמן לעדכון, תקלות מחשב וטעויות אנוש.

4.2. יתכן שתוכל לגשת לתכנים של צדדים שלישיים שאינם כלולים בשירותים. תכנים אלה מסופקים ישירות על-ידי אותם צדדים שלישיים, הם אינם באחריות הסוכנות, גם אם היא תספק אליהם קישוריות(hyperlinks) . הסוכנות רשאית לשנות קישוריות אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם לא נאמר אחרת, קישורית אל אתר מסוים וממנו אינה מהווה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי הסוכנות לגבי אותו אתר. אם תנאים ומחירים שמופיעים באפליקציה לגבי תכנים של צדדים שלישיים אינם ברורים דיים, עלייך לפנות לספק הרלוונטי.

4.3. אין בתוכן המתפרסם באפליקציה ו/או באתר כדי להוות ייעוץ, המלצה או התחייבות מטעם הסוכנות לביצוע עסקה או פעולה כלשהיא, אלא אם צויין במפורש אחרת.

5. קניין רוחני:

5.1. האפליקציה והאתר מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים וכן על ידי אמנות וחוקים אחרים המגנים על זכויות הקניין הרוחני. כל שימוש באפליקציה ו/או באתר שלא הותר במפורש – אסור בהחלט.

5.2. האפליקציה, האתר התכנים וסימני המסחר בהם הם קניינה הרוחני של הסוכנות ו/או מי מטעמה. אין לעשות בהם כל שימוש אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים אלה. כל הזכויות (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר) בתכנים או בשירותים, כולל טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ("החומר המוגן"), הן רכושה של הסוכנות ו/או של ספקיה. זכויות אשר אינן מוקנות בזאת במפורש שמורות לסוכנות.

5.3. אתה רשאי להשתמש שימוש הוגן בחומר המוגן בכפוף לכללים הקבועים בדין.

5.4. אין לעשות בחומר המוגן כל סילוף ו/או פגימה ו/או שינוי אחר ו/או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכות היוצרים בו.

5.5. חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או תרגום של האפליקציה ושל השירותים, לרבות אך לא רק נתונים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, למטרות מסחריות, אלא בהתאם לתנאי שימוש אלה.

5.6. אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך, עותקי האפליקציה ו/או האתר, או לשנותם. אין להפיץ (בין בתמורה ובין שלא בתמורה) עותקים מהאפליקציה ו/או מהאתר לצד שלישי כלשהו. חל איסור מוחלט לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, הידור חוזר (de-compilation) ופירוק (disassembly). אין להשכיר, להחכיר או להשאיל את האפליקציה ו/או את האתר. אין לעקוף אמצעי הגנה; אין לגשת לממשקי API כדי לאפשר גישה לשירותים שלא באמצעות האפליקציה ו/או האתר.

5.7. חל איסור על שימוש בשירותים באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של הסוכנות, ובלבד ששימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך. מובהר כי אי נקיטת פעולה על ידי הסוכנות לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.

5.8. הסוכנות מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באפליקציה ו/או באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באפליקציה, באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באפליקציה ובאתר.

6. הצהרת פרטיות:

6.1. אנו מכבדים את פרטיותך, ונוהגים במידע בהתאם להוראות הדין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. פירוט מורחב על השימושים שלנו במידע אודותייך נמצא בהצהרת הפרטיות שלנו [לינק], המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

7. אבטחת מידע וסודיות:

7.1. המידע שנאסף דרך האפליקציה ו/או האתר מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוגנים בטכנולוגיות מתקדמות. אנו פועלים לשמור על פרטיותך ועל אבטחת המידע של משתמשי האפליקציה ו/או האתר. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהם מאוחסן המידע או מפני חדירות למחשב ושימוש במידע או חשיפתו על ידי גורמים עוינים. כל עוד הסוכנות נוקטת אמצעי אבטחה סבירים, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הסוכנות ו/או מי מטעמה.

7.2. גם באחריותך לנקוט אמצעי הגנה הולמים מפני חדירת וירוסים או נוזקות אחרות למכשיר עליו מותקנת האפליקציה או המכשיר באמצעותו מתבצעת הגלישה לאתר.

8. הפסקת השירותים: 

8.1. אנו רשאים לשנות ו/או להפסיק באופן קבוע ו/או לזמן מוגבל, את שירותי האפליקציה ו/או האתר. בתלות בנסיבות ההפסקה, נשתדל לתת הודעה מראש על שינוי מהותי.

8.2. שים לב, הסרת האפליקציה ממכשירך לא תגרום לביטול השירותים אליהם בחרת להצטרף באמצעותה. עליך להפסיק את השירותים אל מול חברת הביטוח הרלוונטית, או לפנות לשירות הלקוחות שלנו.

ביטול פוליסת הביטוח יעשה בהתאם להוראות החוק ותנאי הפוליסה.

לשם סיוע בביטול פוליסת הביטוח באפשרותך לפנות לסוכנות באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטל: 6543*, בדואר אלקטרוני Info@pango-ins.co.il ובפקס 073-3826091.

9. אחריות ושיפוי:

9.1. הסוכנות עשויה מפעם לפעם לבצע שדרוגים ו/או עדכונים ו/או שינויים של האפליקציה ו/או האתר והשירותים, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש. אישור תנאי השימוש מהווה את הסכמתך לשדרוג ו/או שינוי אוטומטי כאמור. תנאי שימוש אלו יחולו על כל גרסה משודרגת ו/או מעודכנת. הסוכנות אינה מתחייבת לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעול האפליקציה ו/או האתר. יחד עם זאת, תוכל לפנות בכל עת לסוכנות ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

9.2. קבלת השירותים באפליקציה ו/או באתר ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגים שאינם נמצאים תמיד בשליטת הסוכנות, כמו למשל זמינות ותקינות רשת האינטרנט וציוד הקצה שברשותך.

9.3. השירותים הניתנים באפליקציה ו/או באתר, מוצעים לך כמות שהם (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS-AVAILABLE”"),  ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת.

9.4. ככל ששירות כלשהו ניתן  על-ידי צד שלישי (לרבות חברות הביטוח מטעמן הופקה הפוליסה), לא תישא הסוכנות באחריות בגין רמת השירות, טיב השירות, תקינות השירות וכל עניין אחר בקשר עם השירות עצמו, ועל המשתמש לפנות ישירות לצד השלישי עמו התקשר בכל טענה לעניין השירות המסופק.

9.5. אתה האחראי הבלעדי לאופן השימוש בשירותים הניתנים לך במסגרת האפליקציה ו/או האתר.

9.6. הסוכנות אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה ו/או האתר לא יופרעו, יופסקו, ייקטעו, או שיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תוכנות זדוניות, ווירוסים, כשלים או תקלות אחרות והכל- בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצלה או אצל מי מטעמה.

9.7. הסוכנות לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון כיס העלולים להיגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לצד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירותים, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירותים ו/או הופעלו בשל השימוש בשירותים לרבות כל נזק תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בשירותים  ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש – תהא עילת התביעה אשר תהא, אפילו אם הסוכנות קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו.

9.8. אתה מתחייב לשפות את הסוכנות, לרבות ספקיה וכל מי מטעמה, בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרם לה בגין דרישת תשלום פיצוי כלשהוא ו/או תביעה ולרבות הוצאות שכ"ט עו"ד בקשר עם הפרת הוראות תנאי שימוש אלה או הפרת הוראת הדין או עקב פגיעה בזכויותיו של צד שלישי כלשהוא אגב השימוש באפליקציה ו/או באתר.

9.9. אין באמור לעיל לגרוע מאחריות הצדדים עפ"י כל דין.

10. שונות:

10.1. השימוש בשירותים הינו לצרכים פרטיים ולא למטרות מסחריות.

10.2. השימוש באפליקציה, באתרובשירותים כפוף לחוקי מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד.

10.3. תנאי השימוש מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של הסוכנות בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של הסוכנות על זכות כאמור.

10.4. הסוכנות אינה יכולה להתאים את השירות ותנאי השימוש לעיל למדינות זרות ולחוקיהן. אם אינך תושב או אזרח מדינת ישראל, עליך לבדוק אם תנאי שימוש אלה תואמים את חוקי המדינה הזרה החלים עליך. הפרה של דיני המדינה הזרה היא באחריותך בלבד ולסוכנות לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

10.5. במקרה של סתירה בין האמור באפליקציה ו/או באתר לבין רישומי הסוכנות, יגבר האמור ברישומי הסוכנות. כל הרישומים ברישומי הסוכנות ובמערכותיה ישמשו הוכחה לכאורה לכל פרטיהם, והעתקים של רישומים אלה, כשהם מאושרים על ידי הסוכנות, ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם של הרישומים הנ"ל ולנכונות הפרטים הרשומים בהם. "רישומי הסוכנות" הם כל ספר, פנקס, מסמך, דף חשבון וכיוצא באלה, וכן כל אמצעי אחסון נתונים לצורכי מחשבים, וכל אמצעי אחר לאחסון נתונים. "רישומים" – כל הצגה של מילים, ספרות, סימנים ונתונים אחרים, תהיה דרך ההצגה אשר תהיה.

11. יצירת קשר- שירות לקוחות:

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו:

פנגו סוכנות לביטוח כללי (2019) בע"מ

כתובת: הסיבים 49 פתח-תקווה, ישראל.

מוקד שירות לקוחות: 6543*

כתובת דוא"ל: Info@pango-ins.co.il.

אנו מאחלים לך שימוש מהנה!!

לקבלת הצעה

השאירו פרטים לקבלת הצעה:

אנא הזינו שם מלא
אנא הזינו מספר טלפון
אנא הזינו כתובת מייל
אנא הזינו תאריך תקין
אני מסכים לקבל חומרים פרסומיים
ליצירת קשר טלפוני חייגו:
6543*

פרטייך נשלחו בהצלחה. נחזור אלייך בהקדם.